Zadzwoń teraz: 692 099 775
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju

SMARTADR – przygotowujemy nowe i oceniamy istniejące karty MSDS. To niezwykle ważny dokument, który na mocy prawa musi być sporządzany przez producenta chemikaliów na terenie Unii Europejskiej i państwa NAFTA i przekazywany każdemu nabywcy.

Na terenie Polski powinien być on zredagowany w języku polskim przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach m.in. z zakresu chemii, toksykologii, obowiązujących przepisów itd.

To dokument niezbędny w każdej firmie wprowadzającej na rynek krajowy bądź unijny materiał, substancję, preparat niebezpieczny ze względu na jego chemiczny skład. Co więcej, kartę charakterystyki MSDS, zgodną z aktualnymi przepisami, musi posiadać każda firma zajmująca się transportem, magazynowaniem, dalszą sprzedażą lub wykorzystywaniem substancji i preparatów niebezpiecznych.

Brak bezbłędnie sporządzonej karty MSDS to dotkliwe kary i przeszkoda w prowadzeniu działalności przedsiębiorstwa.

Prawo jednoznacznie nakazuje, by karta charakterystyki była dostępna podczas transportu, wykorzystywania i przechowywania niebezpiecznych preparatów i substancji. Ich odbiorcy zobowiązani są udostępniać kartę w taki sposób, by osoby mające kontakt z zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu produktem mogły się z jej treścią zapoznać.

Karta zawiera informacje o producencie, składzie, zagrożeniach, zalecanych środkach pierwszej pomocy, postępowaniu w przypadku pożaru, niezamierzonego uwolnienia się do środowiska, o postępowaniu z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowaniu, o kontroli narażenia i środkach ochrony indywidualnej, właściwościach chemicznych i fizycznych, o stabilności i reaktywności, kwestiach toksykologicznych, ekologicznych, postępowaniu z odpadami, zagadnieniach związanych z transportem i przepisach prawnych.

Dokument ten kontrolowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwowa Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Inspekcję Handlową.

Brak karty MSDS, niesporządzenie, nieprzekazanie, niedostarczenie naraża firmę na konieczność zapłacenia wysokiej grzywny.

Karta podąża zawsze wraz z niebezpieczną substancją i preparatem w dół łańcucha dostaw aż do finalnego odbiorcy i musi być aktualna aż do momentu całkowitego wykorzystania lub utylizacji towaru.

Dlatego w SMARTADR:

  • przygotowujemy karty charakterystyki na podstawie pierwotnych danych, receptury, aktualizujemy karty zredagowane w obcym języku i dostosowujemy ich zawartość do wszystkich przepisów Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej.
  • redagujemy, stosownie do potrzeb, karty z uwzględnieniem nowych zasad klasyfikacji i oznakowania zgodnych z rozporządzeniem CLP WE_1272/2008.
  • opracowujemy karty charakterystyki mieszanin na podstawie najnowszych przepisów prawnych dotyczących sporządzania kart charakterystyki, tj. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 453/2010.
  • na życzenie klienta rejestrujemy produkt w systemie ELDIOM.

UWAGA:

Po 1 czerwca 2015 r. karty charakterystyki i etykiety niebezpiecznych mieszanin muszą być sporządzane zgodnie z nowym, ujednoliconym, systemem klasyfikacji.

Nasze karty zgodne są z wymaganiami rozporządzenia REACH.

Na Państwa życzenie możemy:

  • przygotować wzory oznakowań (etykiet) opakowań substancji i preparatów niebezpiecznych
  • poinformować Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych o wprowadzeniu na terytorium Polski niebezpiecznych preparatów chemicznych
  • pomóc Państwu w uzyskaniu atestów higienicznych, które zwiększą konkurencyjność Państwa firmy.

Ustawa z Dnia 7 października 1999 roku o Języku Polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999 ze zmianami) stwierdza, że językiem polskim należy się posługiwać w obrocie prawnym na terytorium Polski, pomiędzy podmiotami polskimi oraz gdy jedną ze stron umowy jest podmiot polski.

Zasada ta obejmuje nazewnictwo towarów i usług, teksty ofert, instrukcji obsługi, reklam, informacje o właściwościach towarów i usług, warunki gwarancji, treść faktur, rachunków i pokwitowań. Kto nie stosuje się do powyższego prawa, podlega karze grzywny.

Posługiwanie się w obrocie gospodarczym wyłącznie obcojęzycznymi określeniami, poza nazwami własnymi, jest zakazane.

Opisy towarów i usług, treści ofert i reklam w obcych językach muszą być uzupełnione o wersje w języku polskim.

Informacja o towarze musi być zawsze przekazana przez sprzedawcę w sposób jasny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd.

Zgodnie z wytycznymi art. 31 ust. 5 rozporządzenia REACH kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.