Zadzwoń teraz: 692 099 775
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju
TRANSPORT
siłą rozwoju

Usługa doradztwa w zakresie międzynarodowych przepisów ADR skierowana jest do firm transportowych, spedycyjnych, handlowych, ale także wielu pozostałych zajmujących się innymi usługami i produkcją.
Prawie każdy zakład pracy, w którym znajdują się substancje niebezpieczne, łatwopalne, toksyczne, żrące lub zagrażające środowisku wodnemu powinien takiego doradcę wyznaczyć. Dlatego firma SMARTADR oferuje regularnie odbywające się kursy dla przyszłych doradców DGSA, ale występuje także w roli takiego doradcy.
Zachęcamy do upewnienia się, czy Państwa firma ma obowiązek wyznaczenia osoby nazywanej także: doradca DGSA, czyli Dangerous Goods Safety Adviser. W ten sposób zapewnicie sobie Państwo komfort pracy w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, ale również będziecie mogli zadbać lepiej o pracowników i majątek firmy.
Rozwój technologii nieuchronnie oznacza zwiększony obrót materiałami niebezpiecznymi i z każdym rokiem więcej jest podmiotów, na które prawo nakłada konieczność zatrudnienia doradcy ADR. Zajmujemy się jeszcze doradztwem innymi kanałami, poza drogowymi, służy wsparciem w zakresie IMDG i IATA DGR.
Nieprzestrzeganie przepisów ADR grozi wysokimi karami. Konsekwencje zaniedbań w sferze bezpieczeństwa doprowadzić mogą do wypadków, których skutki oznaczać mogą paraliż działalności, konieczność wypłaty odszkodowań i następstwa procesów sądowych.
Zrestrukturyzowana umowa europejska ADR
„Rozdział 1.8.3. Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.”
Do zadań doradcy ADR między innymi należy:

 • ustalenie, czy transport odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych i umowie ADR
 • klasyfikacja materiałów i substancji niebezpiecznych, definiowanie zagrożeń dobór opakowań, oznaczeń, nalepek ostrzegawczych
 • wsparcie w zakresie organizacji przewozu, pakowania, napełniania, rozładunku i załadunku towarów
 • sporządzanie raportów powypadkowych, jeśli do takich dojdzie
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności przedsiębiorcy
 • zredagowanie instrukcji bezpieczeństwa
 • określenie ścisłych procedur dla poszczególnych etapów procesu transportu, magazynowania, odbioru i wysyłki
 • przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń stanowiskowych stosownie do potrzeb w konkretnym zakładzie pracy
 • reprezentowanie firmy wobec Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy (lub: podejmowanie działań zapobiegających nałożeniu kar przez Inspekcję Transportu Drogowego, Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Straż Pożarną).

IMDG
Transport towarów niebezpiecznych drogą morską opiera się na kodeksie IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code), którego przepisy nie są bezpośrednio wprowadzone do polskiego prawa. Przy organizowaniu wysyłek międzynarodowych obowiązują jednak wszystkich uczestników przewozu. Zalecenia podane w przepisach transportu morskiego uwzględniają charakterystykę towarów niebezpiecznych oraz warunki zewnętrzne (wilgotność, ruchy statków na wodzie, itp.).

Nasza oferta w zakresie transportu towarów niebezpiecznych drogą morską (IMDG)

 • wszechstronne doradztwo i opiniowanie w zakresie wymagań Kodeksu IMDG
 • klasyfikację towarów niebezpiecznych i określenie warunków oraz sposobu przewozu towarów niebezpiecznych
 • dobór opakowań zgodnych z instrukcjami pakowania
 • oznakowanie sztuk przesyłki i jednostek transportowych (pojazdy, kontenery, wagony, CTU,….), stosowanie nalepek ostrzegawczych
 • opracowanie wzorów odpowiedniej dokumentacji i przygotowanie dokumentacji transportowej
  usługi telefonu alarmowego
 • szkolenia personelu
 • inne działania wynikające z przepisów IMDG.

Oferujemy szeroki zakres usług doradczych. Dążymy do ułatwienia Państwu działalności oraz umożliwiamy wykonanie obowiązków, które nakłada prawo, w najbardziej bezpieczny, wygodny i ekonomiczny sposób.
IATA DGR (International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulation), czyli regulacje dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego.
Transport lotniczy jest szczególną gałęzią transportu. Charakteryzują go częste zmiany przepisów. Zdarza się, że występują częściej niż co 12 miesięcy. Tym trudniej więc sprostać wymogom prawa.
Nasza oferta w zakresie transportu towarów niebezpiecznych drogą lotniczą (IATA DGR)

 • klasyfikację towarów niebezpiecznych i określenie warunków oraz sposobu przewozu towarów
 • niebezpiecznych wg. kodeksu IATA DGR
 • dobór opakowań zgodnych z instrukcjami pakowania
 • oznakowanie opakowań
 • wypełnianie Shipper’s Declaration for Dangerous Goods (Deklaracji Nadawcy)
 • dozór w zakresie przygotowania przesyłek do transportu zgodnie z IATA DGR
 • usługi telefonu alarmowego
 • szkolenia personelu
 • inne działania wynikające z przepisów IATA DGR.

Oferujemy szeroki zakres usług doradczych. Dążymy do ułatwienia Państwu działalności oraz umożliwiamy sprostanie nałożonym przez prawo obowiązkom w najbardziej bezpieczny, wygodny i ekonomiczny sposób.
Jeżeli nadajecie Państwo przesyłki w transporcie lotniczym, nasza wiedza może okazać się bezcenna.